Informations espèce

Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Cobitis fundulus Wulff, 1765 | Cyprinus gobio Linnaeus, 1758 | Gobio fluviatilis Fleming, 1828 | Gobio fluviatilis Cuvier in Cuvier & Valenciennes, 1842 | Gobio gobio albanicus Oliva, 1961 | Gobio gobio muresia Jászfalusi, 1951 | Gobio gobio nikolskyi Turdakov & Piskarev, 1955 | Gobio latus Anikin, 1905 | Gobio phoxinoides De la Pylaie, 1835 | Gobio saxatilis Koch, 1840 | Gobio venatus Bonaparte, 1839 | Gobio vulgaris Heckel, 1837 | Gobio vulgaris Gistel, 1848

Observations par classes d'altitudes

Observations mensuelles